Deze website maakt gebruik van cookies
Om de website goed te laten functioneren moeten wij gebruik maken van cookies.
×
×
 x 

Winkelwagen is leeg

Voor hulp en advies kunt u altijd langskomen in een van onze fysieke vapeshops

 

 

Algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 1. ALGEMEEN

Liquid Smoker houdt zich bezig met en neemt opdrachten aan betreffende levering van elektronische rookalternatieven en toebehoren dit gebied, één en ander in de ruimste zin. 

 

ARTIKEL 2. DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:

Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Liquid Smoker in contact treedt over de totstandkoming van een Overeenkomst.

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Liquid Smoker en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.

Producten: de door of namens Liquid Smoker geleverde (installatie)materialen en bijbehorende Documentatie voor gebruik door Afnemer zoals gespecificeerd in een Overeenkomst.

Documentatie: de door of namens Liquid Smoker ter beschikking gestelde documentatie en handleidingen bij Producten voor gebruik door Afnemer.

Dienstverlening: de door of namens Liquid Smoker al dan niet met betrekking tot Producten te verlenen diensten, waaronder installatie, customer support, factoring, consultancy en onderhoud, zoals gespecificeerd in een Overeenkomst.

Order: iedere opdracht van Afnemer aan Liquid Smoker.

Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van Liquid Smoker aan Afnemer, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot -, brochures, advertenties, catalogi, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, facturen, EDI, E-mail, fax op aanvraag, bulletinboard, faxen en brieven.

Overmacht: elke van de wil van Liquid Smoker onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Liquid Smoker kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door Liquid Smoker of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

 

ARTIKEL 3. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Liquid Smoker en Afnemer.

De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door Liquid Smoker uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

ARTIKEL 4. AANBIEDINGEN, TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST EN OPGAVE EN AANDUIDINGEN VAN PRODUCTEN

Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Liquid Smoker niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Liquid Smoker een Order schriftelijk aanvaardt of door Liquid Smoker uitvoering aan een Order wordt gegeven.

Alle opgaven door Liquid Smoker van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan. Liquid Smoker kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.

Liquid Smoker behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat vooraf de bestelling door Afnemer per aangetekend schrijven wordt bevestigd en/of de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

 

ARTIKEL 5. AFWIJKINGEN EN AANVULLINGEN

Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Liquid Smoker zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

 

ARTIKEL 6. AFLEVERINGSTERMIJNEN

De maximale levertijd bedraagt 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien de levertijd niet haalbaar is zalLiquid Smoker de consument hier tijdig van op de hoogte stellen en de mogelijkheid bied om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort.

Een door Liquid Smoker opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor Liquid Smoker geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van Liquid Smoker, op de door die toeleveranciers aan Liquid Smoker verstrekte gegevens.

Indien Liquid Smoker voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Afnemer moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Liquid Smoker hetgeen uiteraard duidelijk gecommuniceerd wordt met afnemer.

Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Indien de opdrachtgever weigert de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen blijft hij niettemin gehouden de overeengekomen prijs te betalen en de daaruit voor Liquid Smoker voortvloeiende kosten, schaden en interest te vergoeden.

Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake.

Liquid Smoker heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

 

ARTIKEL 7. AFLEVERING EN RISICO

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Liquid Smoker de wijze van verzending.

Afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

Afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen. Liquid Smoker zal Afnemer hierbij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van tijdstip en plaats van opslag en Afnemer zal de Producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na kennisgeving, afnemen.

Neemt Afnemer de Producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn. Liquid Smoker is in dat geval gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Afnemer op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Afnemer blijft de som, vermeerderd met de rente en kosten waaronder annuleringskosten verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de opbrengst van de verkoop aan die derde.

 

ARTIKEL 8. RETOURGARANTIE PRODUCTEN

Afnemer – uitsluitend in de hoedanigheid van consument - heeft het recht de afgeleverde, maar niet in gebruik genomen, Producten zonder opgave van reden binnen 21 dagen (afkoelingsperiode) na ontvangst aan Liquid Smoker te retourneren. Liquid Smoker zal alsdan aan Afnemer de ontvangen (koop)som terugbetalen, onder de navolgende voorwaarden: 

Producten zijn niet aangeschaft voor professioneel/zakelijk gebruik; 

Retourneringen dienen vooraf aangevraagd te worden middels een RMA. (Retour Magazijn Autorisatie)

De betreffende Producten moeten in het desbetreffende Bericht zijn omschreven als zaken waarvoor de retourgarantie geldt;

Verzegelde producten, zoals b.v. software, geheugenmodules, batterijen, etc. waarvan de zegel van de verpakking verbroken is, worden niet teruggenomen.

Op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn; alle meegezonden Documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen in originele staat te worden gevoegd bij de retourzending.

De retourzending moet uiterlijk op de 31e dag na ontvangst van het geleverde door Afnemer weer in het bezit van Liquid Smoker zijn;

De kosten van frankering van de retourzending zijn voor Afnemer;

Alle eventueel voor eigen gebruik of anderszins gemaakte kopieën of bewerkingen of vertalingen van het geleverde - inclusief o.a. diskettes, elektronisch materiaal, handboeken en Documentatie - dienen bij de retourzending te worden meegezonden of op het tijdstip van verzending vernietigd dan wel uitgewist te zijn;

Deze retournering geldt voor het overige als ontbindende voorwaarde en niet als buy-back scheme. 

Bij retournering kan er een restocking-fee doorbelast worden. (Kosten voor het retour nemen) 

Retournering van producten dient te voldoen aan de voorwaarden vermeld bij RMA procedure.

 

ARTIKEL 9. VERZUIM/ONTBINDING

Indien Afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is Liquid Smoker gerechtigd: de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Ingeval van (aanvraag van) (voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag van) faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van Afnemer, zullen alle Overeenkomsten met Afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Liquid Smoker Afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is Liquid Smoker gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot dat nakoming door Afnemer voldoende zeker is gesteld.

Het bepaalde in de artikelen 9.1 en 9.2 doet niet af aan de overige rechten van Liquid Smoker op grond van de wet en de Overeenkomst.

Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in (i) 9.1 of (ii) 9.2 zijn respectievelijk (i) alle vorderingen van Liquid Smoker op Afnemer uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) en (ii) alle vorderingen van Liquid Smoker op Afnemer onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Liquid Smoker gerechtigd de afgeleverde Producten terug te nemen. In verband daarmee zullen Liquid Smoker en haar gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van Afnemer te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Afnemer is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Liquid Smoker in staat te stellen haar rechten te effectueren. Alle kosten van terughaling zijn voor Afnemer.

 

ARTIKEL 10. GARANTIES

Indien Liquid Smoker Producten aan Afnemer aflevert, die Liquid Smoker van haar toeleveranciers heeft verkregen, of voor de Dienstverlening gebruik maakt van derden, is Liquid Smoker nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van Afnemer gehouden dan waarop Liquid Smoker ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. De wettelijke garantiebepalingen blijven van kracht naast de garantiebepalingen in de voorwaarden.

 

Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door Liquid Smoker na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Liquid Smoker in behandeling te worden genomen. Supplies die aan normale slijtage onderhevig zijn vallen niet onder de gegeven garanties.

Gedurende de garantietermijn kan de leverancier van Liquid Smoker garantie verlenen of kan Liquid Smoker - naar haar keuze - de garantie van de toeleverancier jegens Afnemer nakomen en ten uitvoer leggen.

 

ARTIKEL 11. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle Producten blijven eigendom van Liquid Smoker, niettegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen, die Afnemer krachtens enige Overeenkomst aan Liquid Smoker verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Rechten worden aan Afnemer steeds verleend of, in voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Afnemer overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

Voordat de eigendom van de Producten op Afnemer is overgegaan, is Afnemer niet gerechtigd de Producten te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren. Afnemer is slechts gerechtigd de Producten, waarvan Liquid Smoker eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voor zover dit in het kader van Afnemer's normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.

Indien en zolang Liquid Smoker eigenaar van de Producten is, zal Afnemer Liquid Smoker onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de Producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Bovendien zal Afnemer Liquid Smoker op Liquid Smoker' eerste verzoek mededelen waar de Producten zich bevinden.

Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal Afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van CV KOOPJES. Afnemer staat ervoor in dat een beslag op de Producten onmiddellijk wordt opgeheven.

 

ARTIKEL 12. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle Apparatuur, Software, Supplies, Documentatie of andere materialen (zoals: analyses, functionele ontwerpen, rapporten, offertes etc.) die door Liquid Smoker aan Afnemer worden afgeleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij Liquid Smoker of diens toeleveranciers, en Afnemer verkrijgt daarvoor de gebruiksrechten die bij deze Voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, tenzij in een door Liquid Smoker en Afnemer ondertekend schriftelijk stuk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Afnemer is ermee bekend dat de Producten en/of andere materialen als bedoeld in lid 1 van dit artikel vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Liquid Smoker of diens toeleveranciers kunnen bevatten en Afnemer verbindt zich alsdan deze Producten en/of andere materialen geheim te houden en niet aan enige derde bekend te maken of in gebruik te geven.

Het is Afnemer niet toegestaan om op de Producten of op de verpakking daarvan aangebrachte merk-herkenningstekens of enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken etc. daaronder begrepen enige aanduiding omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de Software te verwijderen, te wijzigen of de Producten op enige gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken. Het is Liquid Smoker toegestaan om technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Software.

Liquid Smoker verklaart dat naar beste weten de Producten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraak van derden ter zake van inbreuk op dergelijke rechten, kan Liquid Smoker zonodig het desbetreffende Product vervangen of wijzigen, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Afnemer heeft uitsluitend het recht de Overeenkomst te ontbinden voor zover instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.

Afnemer zal Liquid Smoker onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van derden ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten in geval van een dergelijke aanspraak is alleen Liquid Smoker bevoegd daartegen - mede namens Afnemer - verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. Afnemer zal zich van zulke maatregelen onthouden, voor zover dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd. In alle gevallen zal Afnemer Liquid Smoker zijn medewerking verlenen.

 

ARTIKEL 13. PRIJZEN

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen vermeld in Berichten, zoals catalogi, prijslijsten en/of offertes van Liquid Smoker uitgedrukt in Euro, en exclusief omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van Afnemer de kosten van verpakking en verzending, zoals vermeld in het desbetreffende Bericht, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de Producten en het vervoer daarvan.

Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Liquid Smoker geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, vrachttarieven en dealerprijzen. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft Liquid Smoker het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan Afnemer door te berekenen.

Indien een prijsverhoging van toepassing is voor de consument wordt dit tijdig gemeld aan de consument. De consument heeft dan recht op ontbinding van de overeenkomst. Liquid Smoker meld prijsverhoging schriftelijk en neemt daarna een redelijke termijn van 7 dagen in acht waarbinnen de consument de overeenkomst kan ontbinden. Bij prijsverhogingen die worden doorgevoerd nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, verplicht Liquid Smoker zich de consument tegen de overeengekomen prijs te leveren

Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Liquid Smoker op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

 

ARTIKEL 14. BETALING

Afnemer zal de hem in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeld op de factuur, binnen de op de desbetreffende factuur vermelde termijn aan Liquid Smoker betalen. Alle betalingen zullen op een door Liquid Smoker aan te wijzen giro- of bankrekening worden gedaan. In het geval bij aflevering wordt betaald, zal dit geschieden in contanten of door middel van een gegarandeerde giro- of bankcheque. Alle aan Liquid Smoker in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Afnemer is niet bevoegd tot verrekening. Afnemer heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Liquid Smoker op te schorten.Indien op enig moment bij Liquid Smoker gerede twijfel bestaan omtrent de kredietwaardigheid van Afnemer, heeft Liquid Smoker het recht, alvorens (verder) te presteren van Afnemer te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat Afnemer een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die Liquid Smoker al dan niet opeisbaar, op grond van de Overeenkomst van Afnemer heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van Liquid Smoker.

 

Met het enkele verstrijken van een betalingstermijn is Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Liquid Smoker op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

Afnemer is zonder nadere ingebrekestelling over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van de wettelijk rente vermeerderd met 2%.

Indien Afnemer jegens Liquid Smoker in verzuim is, is hij verplicht Liquid Smoker de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door Afnemer te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van € 125, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.

Indien Liquid Smoker, nadat Afnemer in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan Afnemer richt, doet dit niet af aan eerdere bepalingen in dit artikel.

 

ARTIKEL 15. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

Liquid Smoker is niet aansprakelijk voor schade aan de Producten anders dan met inachtneming van de gegeven garanties ter zake.

Liquid Smoker is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.

Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Liquid Smoker te allen tijde beperkt tot 50% (vijftig) van de op grond van een Overeenkomst door Liquid Smoker aan Afnemer gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting), per Product of Dienstverlening ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan. Indien en voor zover de Overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Liquid Smoker in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende Overeenkomst voor de prestaties van Liquid Smoker in de periode van 3 maanden voorafgaande aan de gebeurtenis ter zake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan.

Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Liquid Smoker (of van haar leidinggevend personeel), zal Afnemer Liquid Smoker vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de Producten of Dienstverlening en zal hij alle schade vergoeden die Liquid Smoker lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

 

ARTIKEL 16. OVERMACHT

Indien Liquid Smoker door Overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

Indien de Overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.

Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Liquid Smoker als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

Liquid Smoker zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

 

ARTIKEL 17. VERPLICHTINGEN VAN AFNEMER

Afnemer zal aan Liquid Smoker alle voor de uitvoering van de werkzaamheden van Liquid Smoker benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en de volledigheid daarvan.

Afnemer zal zorgen voor het gebruik van de Producten in overeenstemming met de specificaties en voor de juiste toepassing in zijn organisatie van de Apparatuur, Software en van de door Liquid Smoker te verlenen diensten alsmede voor toe te passen administratie- en berekeningsmethoden en voor het beveiligen van gegevens.

Indien is overeengekomen dat Afnemer hardware, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.

Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Liquid Smoker staan of indien Afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Liquid Smoker het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Liquid Smoker in rekening te brengen.

 

ARTIKEL 18. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Het is Liquid Smoker toegestaan de in enige Overeenkomst met Afnemer 

omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van Liquid Smoker worden overgedragen zal Liquid Smoker Afnemer voor zover mogelijk hiervan voorafgaand op de hoogte brengen en heeft Afnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden voor wat betreft de toekomst vanaf de datum waarop de overdracht zal geschieden. Liquid Smoker is in dat geval niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.

Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Liquid Smoker.

 

ARTIKEL 19. TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

Op alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden, alsmede iedere Overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, worden voorgelegd aan een bevoegde rechtbank in woonplaats consument, of door consument anders aan te wijzen plaats in Nederland.

Orders boven €50 geen verzendkosten

Of gratis afhalen in een van onze filialen

Komt u er even niet uit?

Klantenservice: 045-7370170 

Veilig en makkelijk betalen met o.a.

Ideal en Paypal

MINIMALE LEEFTIJD 18 JAAR.  ROKEN WERKT VERSLAVEND, BEGIN ER NIET AAN. SOMMIGE PRODUCTEN BEVATTEN DE VERSLAVENDE STOF NICOTINE. LIQUID SMOKER STEUNT HET NIX 18 BELEID ONLINE EN IN DE FYSIEKE WINKELS. NEEM ALTIJD UW LEGITIMATIE MEE EN ONLINE BESTELLEN ONDER DE 18 JAAR IS NIET MOGELIJK.

×

TOP
U dient 18 jaar te zijn om verder te gaan.

Bent u ouder dan 18 jaar?

preview